Vedtægter


Vedtægter for TARUPPARKENS ANTENNELAUG

§1
Foreningens navn: 
TARUPPARKENS ANTENNELAUG
Hjemsted: 5210 Odense NV
Postadresse: Den til enhver tid siddende formands/kasserers privatadresse

§2.
Foreningens formål: At tilvejebringe og drive fællesantenneanlæg til modtagning af radio og fjernsynsprogrammer i overensstemmelse med foreningens ønsker, og de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af den offentlige myndighed for sådanne anlæg.
Lauget kan ikke sammensluttes med andre foreninger eller underlægges deres myndighed.

§3.
Enhver beboer i antennelaugets område skal have adgang til at tilslutte sig anlægget, og er efter tilslutning og betaling af det gældende indmeldelsesgebyr pligtig som medlem af antennelauget.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer, der herefter iværksætter de nødvendige foranstaltninger for tilslutning til anlægget.
Ved indmeldelse vil der sammen med den første opkrævning blive tilsendt det nye medlem et eksemplar af foreningens vedtægter, samt en for det tidspunkt gældende kanaloversigt.
Udmeldelse af lauget kan foretages med virkning fra løbende måned plus 30 dage. 
Udmeldelsen skal være skriftlig, og skal sendes til kassereren.

§4
Lauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift og vedligeholdelse. Det enkelte medlem hæfter ikke udover sin andel og sit årlige bidrag. 
Bestemmelsen omfatter ikke medlemmernes tilslutninger fra fordelerboks til installation i bygning. Reparation og vedligeholdelse af denne del af anlægget hæfter det enkelte medlem for. Kontingent opkræves halvårligt, med forfald 1. april og 1. oktober. Ved senere betaling opkræves et ekstragebyr, hvis størrelse er fastsat af generalforsamlingen. Manglende betaling medfører afbrydelse af forbindelsen til anlægget med 14 dages frist fra bestyrelsens erindringsskrivelse.

§5.
I tilfælde af parthaverskifte skal den nye parthaver forpligte sig til at overtage anlægget med de forpligtelser, som har påhvilet den tidligere parthaver.
Udmeldelse af lauget berettiger ingensinde til udbetaling af noget beløb.

§6.
Indgreb og ændringer i anlægget må kun udføres af det til antennelauget tilknyttede installationsfirma. Skader på anlægget forårsaget ved overtrædelse af ovenstående vil blive krævet erstattet af den for skaden ansvarlige parthaver.
Lauget kan ikke hæfte for udgifter til reparation af skader og fejl, såfremt reparatøren er rekvireret uden bestyrelsens samtykke.
Jf. §4 hæfter lauget ikke for skader og fejl på tilslutninger fra fordelerboks til installation i bygning. 

§7.
Det administrerende udvalg opkræver et årligt kontingent, som er godkendt af -eller vedtaget på generalforsamlingen, således at forsikring samt drift og vedligeholdelse af anlægget kan bestrides heraf.
Der oprettes en girokonto til indsættelse af de opkrævede kontingenter, og for at hæve på denne konto kræves 2 udvalgsmedlemmers underskrift.

§8.
Dersom tilslutningen til anlægget bliver så stor, at der bliver tale om et væsentligt overskud, skal dette overskud benyttes til antenneanlægget.
Anden bestemmelse om overskuddets anvendelse træffes af parthaverne på en generalforsamling.

§9
Alle tvivlsspørgsmål afgøres af udvalget, idet parthaverne dog har ret til at indanke udvalgets afgørelse for en generalforsamling.

§ 10 .
Antennelaugets administration varetages af et udvalg, der er nedsat af parthaverne. 

Udvalget består af 4 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling, hvor der også vælges 2 revisorer og 2 suppleanter.

Udvalget konstituerer sig selv, dog vælges formand og kasserer ved direkte valg under foreningens generalforsamling.

Af bestyrelsens medlemmer har posten som formanden og kasserer frikontingent.

Ved stemmelighed under afstemning i bestyrelsen, vil formandens stemme være afgørende.

2 medlemmer afgår efter tur hvert år, men genvalg kan ske. Kasserer og formand kan dog ikke afgå samtidigt:

Lige år: FORMAND/SEKRETÆR + ét medlem.
Ulige år: KASSERER + ét medlem. 

Valgbarhed har enhver, der er tilsluttet antenneanlægget. 

Kun eet medlem af hver husstand har stemmeret ved afstemninger.

Betalingsrestancer til lauget medfører tab af stemmeret.


§ 11.
Antennelaugets regnskabsår går fra l. januar til 31. december.

§ 12
Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned (jf. generalforsamlingen 2015). Indkaldelse skal ske skriftligt senest 3 uger før afholdelsen ved direkte omdeling eller på anden måde, og allerede indsendte forslag skal medsendes.
Beslutninger om vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Forslag til dagsorden indgives/tilsendes skriftligt til foreningen senest 2 uger før generalforsamlingen. 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af udvalget, eller hvis 2/3 af generalforsamlingen fremsætter ønske herom, eller hvis mere end 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom

§ 13 .
Fejlmelding kan kun ske til de af bestyrelsen udpegede personer, indenfor et rimeligt givet tidspunkt. Afhjælpning af fejlen sker i henhold til indgået  servicekontrakt.

§ 14 .
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formanden aflægger beretning.

3.     Kassereren gennemgår det reviderede regnskab.

4.     Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af årets kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling

5.     Forslag fra medlemmer og udvalget

6.     Valg af udvalgsmedlemmer

7.     Valg af revisorer og suppleanter

8.     Eventuelt. .

Ovenstående vedtægter er revideret efter den ordinære generalforsamling februar 2020.


Adresseliste på bestyrelsen 2020:

Formand og sekretær:
Anders Hindse Larsen, Thorsteinsvænget 2
anders.hindse@gmail.com 

Kasserer
Poul Bjerner Hansen, Paarupvej 60 
bjerner@webspeed.dk 
   

Best. medl.
Brian Rasmussen, Steffensvej 2

Kabri@youmail.dk

Best. medl.
Erling Jensen, Ulfvænget 11
erjens@webspeed.dk  

Fejl meldetil formand eller kasserer.

 

 

 

Cookies

Kontakt

Tarupparkens Antennelaug

Kontakt: Klik her