Vedtægter


Vedtægter for TARUPPARKENSANTENNELAUG

§1
Foreningens navn: TARUPPARKENS ANTENNELAUG
Hjemsted: 5210 Odense NV
Postadresse: Den til enhver tid siddende formands/kasserers privatadresse

§2.
Foreningens formål: At tilvejebringe og drive fællesantenneanlæg tilmodtagning af radio og fjernsynsprogrammer i overensstemmelse med foreningensønsker, og de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af denoffentligemyndighed for sådanne anlæg.
Lauget kan ikke sammensluttes med andre foreninger eller underlægges deresmyndighed.

§3.
Enhver beboer i antennelaugets område skal have adgang til at tilslutte siganlægget, og er efter tilslutning og betaling af det gældende indmeldelsesgebyrpligtig som medlem af antennelauget.
Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer,der
herefter iværksætter de nødvendige foranstaltninger for tilslutning tilanlægget.
Ved indmeldelse vil der sammen med den første opkrævning blive tilsendt det nyemedlem
et eksemplar af foreningens vedtægter, samt en for det tidspunkt gældendekanaloversigt.
Udmeldelse af lauget kan foretages med virkning fra løbende måned plus 30dage. 
Udmeldelsen skal være skriftlig, og skal sendes til kassereren.

§4
Lauget afholder samtlige udgifter i forbindelse med anlæggets drift ogvedligeholdelse. Det enkelte medlem hæfter ikke udover sin andel og sitårlige bidrag. 
Bestemmelsen omfatter ikke medlemmernes tilslutninger fra fordelerboks tilinstallation i bygning. Reparation og vedligeholdelse af denne del afanlægget hæfter det enkelte medlem for. Kontingent opkræves halvårligt,med forfald 1. april og 1. oktober. Ved senere betaling opkræves et ekstragebyr, hvis størrelse er fastsat af generalforsamlingen. Manglende betalingmedfører afbrydelse af forbindelsen med anlægget med 14 dages frist frabestyrelsens erindringsskrivelse.

§5.
I tilfælde af parthaverskifte skal den nye parthaver forpligte sig til atovertage anlægget med de forpligtelser, som har påhvilet den tidligereparthaver.
Udmeldelse af lauget berettiger ingensinde til udbetaling af noget beløb.

§6.
Indgreb og ændringer i anlægget må kun udføres af det til antennelaugettilknyttede installationsfirma. Skader på anlægget forårsaget vedovertrædelse af ovenstående vil blive krævet erstattet af den for skadenansvarlige parthaver.
Lauget kan ikke hæfte for udgifter til reparation af skader og fejl, såfremtreparatøren er rekvireret uden bestyrelsens samtykke.
Jf. §4 hæfter lauget ikke for skader og fejl på tilslutninger fra fordelerbokstil installation i bygning. 

§7.
Det administrerende udvalg opkræver et årligt kontingent, som er godkendt af -eller vedtaget på generalforsamlingen, således at forsikring, og drift ogvedligeholdelse af anlægget kan bestrides heraf.
Der oprettes en girokonto til indsættelse af de opkrævede kontingenter, og forat hæve på denne konto kræves 2 udvalgsmedlemmers underskrift.

§8.
Dersom tilslutningen til anlægget bliver så stor, at der bliver tale om etvæsentligt overskud, skal dette overskud benyttes til antenneanlægget.
Anden bestemmelse om overskuddets anvendelse træffes af parthaverne på engeneralforsamling

§9
Alle tvivlsspørgsmål afgøres af udvalget, idet parthaverne dog har ret til atindanke udvalgets afgørelse for en generalforsamling.

§ 10 .
Antennelaugets administration varetages af et udvalg, der er nedsat afparthaverne. Udvalget består af 5 medlemmer, som vælges på den ordinæregeneralforsamling, hvor der også vælges 2 revisorer og 2 suppleanter. Udvalgetkonstituerer sig selv.
2-3 medlemmer afgår efter tur hvert år, men genvalg kan ske. Kasserer ogformand kan dog ikke afgå samtidigt:
Lige år: FORMAND + ét medlem.
Ulige år: KASSERER + 2 medlemmer.
Valgbarhed har enhver, der er tilsluttet antenneanlægget. Kun eet medlem afhver husstand har stemmeret ved afstemninger.
Betalingsrestancer til lauget medfører tab af stemmeret.

§ 11.
Antennelaugets regnskabsår går fra l. januar til 31. december.

§ 12
Generalforsamlingen er øverste myndighed og afholdes én gang årligt indenudgangen af februar måned (jf. generalforsamlingen 2015). Indkaldelse skal skeskriftligt senest 3 uger før afholdelsen ved direkte omdeling eller på andenmåde, og allerede indsendte forslag skal medsendes.
Beslutninger om vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedemedlemmer. Forslag til dagsorden indgives/tilsendes skriftligt til foreningen,senest 2 uger før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling kanindkaldes af udvalget, eller hvis 2/3 af generalforsamlingen fremsætter ønskeherom, eller hvis mere end 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftligt ønske herom

§ 13 .
Fejlmelding kan kun ske til de af bestyrelsen udpegede personer, indenfor etrimeligt givet tidspunkt. Afhjælpning af fejlen sker i henhold til indgåetservicekontrakt.

§ 14 .
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formanden aflægger beretning.

3.     Kassereren gennemgår detreviderede regnskab.

4.     Fremlæggelse og godkendelse af budget samtfastsættelse af årets kontingent samt gebyr ved for sen indbetaling

5.     Forslag fra medlemmer ogudvalget

6.     Valg af udvalgsmedlemmer

7.     Valg af revisorer ogsuppleanter

8.     Eventuelt. .

Ovenstående vedtægter er revideret februar 2017.

Adresseliste påbestyrelsen 2017:

Formand

Cornelis ten Veen, Heklavej 10
ctv@mail.tele.dk 

Kasserer
Poul Bjerner Hansen, Paarupvej 60 
bjerner@webspeed.dk 

Sekretær
Anders Hindse Larsen, Thorsteinsvænget 2
anders.hindse@gmail.com 
   
Best. medl.
Brian Rasmussen, Steffensvej 2
Kabri@youmail.dk

Best. medl.
Erling Jensen, Ulfvænget 11
erjens@webspeed.dk  

Fejl meldetil formand eller kasserer.

 

 

 

Cookies

Kontakt

Tarupparkens Antennelaug
Pårupvej 60
5210 Odense NV Tlf.: 66164358 Kontakt: Klik her