2015 - Referat af generalforsamling
Forening: Tarupparkens A/L
Publiceret af: Anders Hinds Larsen
Dato: 20-07-2015 14:30:25
Kategori: Generelt
     

Referat fra generalforsamling i Tarupparkens antennelav onsdag den 22.4.2015 i Paarup Sognegård:

Fremmødt: 12 personer inkl. Bestyrelsen.

1) Valg af dirigent: Poul Erik Johannesen

2) Formandens beretning: Overordnet set et stille år. Nogle kanaler er udskiftet fra analog til digital, vores  hjemmeside er blevet ajourført og YouSee har i det forgangne år lanceret deres mobilselskab.
YouSee har desværre også stået for en pæn kontingentstigning. Dog
har bestyrelsen taget kontakt med You See , og efter en ny forhandling opnået en rabat på kr. 13,82,  16,70 samt  15,83 per måned. Vi har ligeledes sikret os, at når man har en YouSee bredbåndsløsning, kan man få en rabat på kr.20  p.m. for de 4 hastigheder der p.t. markedsføres.

3) Kassereren fremlagde det reviderede regnskab: Regnskabet blev godkendt - dog med spørgsmål omkring antal af medlemmer for de tre programpakker.

Da der var fremsat forslag fra tre medlemmer, hvis indhold ville kunne påvirke fastsættelsen af det kommende kontingent, blev det vedtaget af forsamlingen at punkterne 4 og 5 blev behandlet samlet.

4+5) To fremsendte forslag til generalforsamlingen fra 3 medlemmer:
Forslag 1: - at hver programpakke skulle stige 50 kr.

(for overskuelighedens skyld har referenten indsat et sammenligneligt skema over de forskellige beløb)

Kontingentoversigt:

Programpakker:                

Grundpakke

Mellempakke

Fuldpakke

Nuværende kontingent

875kr

1875kr

2475kr

Fremsendt forslag

925kr

1925kr

2525kr

Bestyrelsens forslag

900kr

2100kr

2700kr


Kassereren fremlagde en beregning, der fremførte at med vedtagelse af forslagsstillernes forslag vil foreningen have et årligt underskud på ca. 16.000kr.
Med vedtagelse af bestyrelsens forslag vil foreningen have et årligt overskudpå ca. 9.000kr.
Dirigenten fik tilsagn til at gennemføre afstemningen ved håndsoprækning vedr. bestyrelsens og det indsendte forslag til kommende kontingent:
1.afstemning: Hvem kan stemme for den indsendte forslag om kontingentforhøjelse på 50kr. pr. programpakke?
Forslaget blev forkastet med 4 ud af 12 stemmer.

 2.afstemning: Hvem kan stemme for bestyrelsens forslag til forhøjelse af programpakkerne?
Forslaget blev vedtaget ved flertalsafgørelse.

Forslag 2: - at der fremadrettet betales kontingent pr. 1.5. og 1.11. (i stedet for 1.4. og 1.10.)
Det blev fremført af forslagsstillerne, at det var i strid med vedtægterne at fremsende den kommende kontingentstigning ud til betaling INDEN den var vedtaget på generalforsamlingen. Kasseren fremførte, at dette estimerede beløb fremkom ved at indregne BÅDE den kommende opkrævning fra COPY-DAN samt det kommende års kontingenter til YouSee. Girokortet var derfor også kun et aconto -beløb, der, i tilfælde af at generalforsamlingen vedtog et andet beløb end det indbetalte, ville blive justeret i den næste opkrævning pr. 1.10.
Dirigenten gav forslagsstillerne ret, og misforholdet blev tilpasset vedtægterne, således at der fremover vil blive afholdt generalforsamling i antennelavet i februar, således at det kommende års kontingent vil kunne blive vedtaget på generalforsamlingen, INDEN opkrævningen udsendes. Altså: girokortet udsendes pr.1.3. /1.9.til betaling 1.4./1.10.
Ændringen vil dog betyde, at kassereren ikke kender det kommende års COPY-DAN opkrævning.

6)  Valg af udvalgsmedlemmer: Kasserer Poul Bjerner Hansen modtog genvalg. Bestyrelsesmedlem Anders Hindse Larsen har det sidste halve år været fungerende sekretær og modtog valg som ny sekretær.

7)  Valg af revisorer og suppleanter: Henning Rasmussen ønskede ikke at fortsætte som revisor. Ny revisor blev Kent Hansen.
Der var ingen af de tilstedeværende der ønskede at stille op som suppleant. Bestyrelsen fik derfor mandat til selv at udpege en sådan.

8) Evt.: Som en forlængelse af generalforsamlingens punkt om kontingentet, blev der stillet spørgsmål til  Tarupparkens Antennelaugs priser. Der blev sat spørgsmål ved, om vi som forening er lige så billige som andre sammenlignelige antenneforeninger. Det blev derfor pålagt bestyrelsen at afsøge og indhente priser fra andre antenneforeninger (formanden foreslog 3 forskellige) med henblik på prissammenlignelighed. Da vi i vores kontrakt med YouSee er bundet to år endnu, vil vi derfor ved næste generalforsamling kunne træffe beslutning om evt. at indlede afsøgning om sammenlægning med en anden forening ud fra de indhentede priser.
Der var ligeledes også kritik ang. informationsniveauet omkring bl.a. priser og hjemmesiden. Det er hørt i bestyrelsen, der fremadrettet vil forsøge at højne informationsniveauet. Bl.a. vil en mere informativ hjemmeside kunne medvirke til et større deling af information.

Juni  2015 - Anders Hindse Larsen. 

 
Cookies

Kontakt

Tarupparkens Antennelaug

Kontakt: Klik her