Referat fr Tarupparkens Antennelaug´ generalforsamling 15.2.2017
Forening: Tarupparkens A/L
Publiceret af: Anders Hinds Larsen
Dato: 26-02-2017 14:52:16
Kategori: Generelt
     


Sted:Paarup Sognegård.

Deltagerantal:11 inkl. bestyrelsen.

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent
2.
    Formanden aflægger beretning,
3.
    Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4.
    Fastsættelse af årets kontingent, samt gebyrved for sen indbetaling
5.
    Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
6.
    Valg af udvalgsmedlemmer
7.
    Valg af revisor og suppleant
8.
    Eventuelt

ad 1)

Poul Johannsen, Ulfvænget 9,blev valgt som dirigent.

ad 2)

Formanden aflagde beretning. Denblev godkendt uden bemærkninger. 

 

ad 3)

Regnskabet blev godkendt, dogmed spørgsmål om mulighed for PBS-indbetaling.
Det er fravalgt grundet for store omkostninger, derfor fortsættes med girokort.

 

ad 4)
Forslag om forhøjelse af kontingentet skyldes næsten udelukkende Copydan´forhøjelser.
Der var en underen over, at sammenlignelige antenneforeninger, fx Næsby, har -om end små, men dog lavere kontingenter end os.
Ligeledes undersøger bestyrelsen, hvordan pris og sammensætningen af pakker +enkeltkanaler p.t. fungerer hos youSee.
Bestyrelsen undersøger disse forhold hos youSee.

Bestyrelsens foreslåedeforhøjelse af pakkepriserne blev vedtaget.

 

ad 5)

Forslag fra medlemmer ogbestyrelsen.
a) Indkommet forslag fra medlem om ændring af dagsorden ifølge vedtægterne:

Indkommet forslag fra medlem:Vedr. dagsordenens punkt 4 i vedtægterne blev følgende foreslået:

Istedet for dagsordnens ordlyd i pt. 4: ”Fastsættelse af årets kontingent, samtgebyr ved for sen indbetaling”, ændres til:

”Fremlæggelse og godkendelseaf budget samt fastsættelse af årets kontingent samt gebyr ved for senindbetaling”

Forslaget blev vedtaget.

 

b) Forslag fra bestyrelsen omvedtægtsændring vedr. valg til bestyrelsen.

Forslag: Lige år er FORMAND +ét medlem på valg. Ulige år er KASSERER + 2 medlemmer på valg.

Forslaget blev vedtager.

 

c) Der blev også stilletforslag om en teknisk vedtægtsændring, så der i stedet for GIROKONTO kommer tilat stå KONTO i vedtægternes §7.

Forslaget blev vedtaget.

 

ad 6)

På valg var kasserer PoulBjerner Hansen og sekretær Anders Hindse Larsen.

Begge blev genvalgt.

Valg af nyt bestyrelsesmedlemi stedet for udgående medlem Orla Nissen:

Opstillede var

Henrik Nordestgaard, Breidavej 1 og Brian Rasmussen, Steffensvej 2

Ordstyreren forhørte sig hosde fremmødte, om der var enighed om at opstille Henrik Nordestgaard, da hanikke var fremmødt. Forsamlingen havde ingen indvendinger mod, at Henrik blevopstillet.

Valgt blev Brian Rasmussen.

Henrik Nordestgaard havdeskriftligt meddelt bestyrelsen, at han ønskede at fortsætte som suppleant samtevt. indgå i bestyrelsen. Han fortsætter derfor som suppleant.

Da der ifølge vedtægterneskal være 2 suppleanter, har bestyrelsen mandat til at være selvsupplerende.

 

ad 7)
Begge revisorer, Kent Hansen og Steen Jørgensen blev genvalgt.

 

ad 8)

Det blev kritiseret, at datoenfor generalforsamlingen ligger i skolernes vinterferie, hvilket kan forhindrenogle medlemmer i at deltage.
Bestyrelsen vil fremadrette afholde generalforsamlingen udenfor skolernesvinterferie.

Der blev også stilletspørgsmål ved det hensigtsmæssige i, at begge revisorer er på valg samtidig.Det kan overvejes, om de på skift skal være på valg hvert andet år.

 

Med venlig hilsen, bestyrelsen.

 

 

17.2.2017

 

Sekretær Anders Hindse                                                                  OrdstyrerPoul Johannsen

 

 

 

_____________________________________________                                 ___________________________________________

 

(findes i underskrevet udgave analogt) 

 
Cookies

Kontakt

Tarupparkens Antennelaug

Kontakt: Klik her